Posty

Wyświetlanie postów z 2018

Generowanie certyfikatu

openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout privateKey.key -out certificate.crt

lub

openssl genrsa -out client-key.pem 2048 openssl req -new-key client-key.pem -out client.csr openssl x509 -req -in client.csr -signkey client-key.pem -out client-cert.pem